Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZOODUM.CZ PLATNÉ OD 1.5.2016

obchodní společnosti Best corn s.r.o
se sídlem: Zdětín 10, Zdětín, 79843

identifikační číslo: 29208661
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65800
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zoodum.cz

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Best corn s.r.o, se sídlem Zdětín 10, Zdětín, 79843, identifikační číslo: 29208661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65800 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zoodum.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Doba trvání akčních cen platí do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, a že také souhlasí se zasíláním novinek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním, výnosem a montáží zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním, výnosem a montáží zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
b)kupujícím a jeho kontaktních údajích (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem vzniká kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Ceny zboží a služeb spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Kupující je může uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 204741599/0600, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“)

b) dobírkou

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním, výnosem a montáží zboží ve smluvené výši. Ceny za dopravu a další služby jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.1. písm. c).

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Není-li uvedeno jinak, práva uvedená v tomto čl. IV obchodních podmínek přísluší pouze kupujícím spotřebitelům. Kupující podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1861 a násl. občanského zákoníku se na kupující podnikatele nevztahuje.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména tedy u barevných variant moření psí boudy dle přání či výběru zákazníka a výběru specifické velikosti a podobně.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to písemně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zoodum.cz. Vrácení zboží poté na adresu Zdětín 10, Zdětín, 79843 .

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím stejným způsobem, jako byly přijaty, nedohodnou-li se strany jinak. ( inkasní složenkou zaslanou na adresu bydliště či sídla kupujícího, na jeho bankovní účet ). To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.6. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů i v případě opotřebeného či poškozeného zboží, přičemž prodávající má právo žádat finanční kompenzaci za takto znehodnocené zboží. Pokud vrácené zboží bude neúplné, velmi poškozené, v poškozeném obalu, viditelně opotřebené či zaslané formou dobírky, nebude přijato. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.

4.7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před expedicí zboží. Tím není dotčen čl. 4.2. a 4.3. těchto obchodních podmínek.

4.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.

4.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Například stane-li se plnění nemožným (změna sortimentu ze strany dodavatele, nová vyšší nákupní cena, nedostupnost zboží pro ukončení výroby), a nedohodne-li se prodávající s kupujícím na novém plnění. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné prodávajícím vůči kupujícímu podnikateli.

4.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Cena za dopravu

Společnost TOPTRANS - pouze pro dopravu psí boudy Alfa, Beta, Gama a Gama Solid varianty, pokud neprobíhá akce Doprava zdarma.

 

 

Velikost boudy:

Cena za dopravu:

  XS, S, M

650 Kč + DPH

  L, XL, XXL 850 Kč + DPH

 

Dopravné se vztahuje vždy k jednomu kusu odpovídající velikosti boudy a odvíjí se od počtu palet se zbožím.  1 paleta = 1 psí bouda. Při hromadné objednávce je tedy třeba předem kontaktovat prodávajícího. Za platbu dobírkou se cena dopravného psí boudy Alfa, Beta a Gama navyšuje o 100 Kč.

Společnost Česká pošta - doprava psí boudy Delta, pelíšky a ostatní chovatelské potřeby - ceník níže, pokud se na objednávku od určité hodnoty nevztahuje Doprava zdarma:

 

Balík do ruky

129 Kč + DPH

Balík na poštu

129 Kč + DPH

Soukromý přepravce pro vybrané kraje

149 Kč + DPH

 

Za platbu dobírkou se cena dopravného psí boudy Delta Plus a ostatního sortimentu, kde je k dispozici doprava Českou poštou navyšuje o 30 Kč.

5.2. Přeprava objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím přepravní společností Toptrans pro psí boudy Alfa, Beta a Gama a Česká pošta pro ostatní sortiment na eshopu. Dodací doba činí 6 pracovních dnů. Den, kdy bude zboží doručeno na adresu kupujícího sdělí prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu, popř. telefon uvedený v objednávce neprodleně poté, co bude objednávka vyřízena. Přepravce prodávajícího bude mít k dispozici telefonní číslo kupujícího pro případ nezastižení na dané adrese.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je podnikatel oprávněn po kupujícím požadovat částku 1.000,-Kč. jako náhradu nákladů spojených s doručením, a to za každé náhradní doručení.

5.5. V ceně zboží psí boudy Alfa, Beta a Gama ve všech variantách je zahrnut výnos zboží na místo určení. Prodávající prohlašuje, že v případě nerovnosti povrchu kupujícího neručí za stabilitu po umístění.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce přepravní společnosti prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, popřípadě samotné zboží (a za tímto účelem jej také rozbalit) a to před výnosem zboží v případě, že výnos kupující zajišťuje sám. Při zajištění výnosu prodávajícím je možno kontrolu provést po vynesení. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen tyto neprodleně oznámit tomuto přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O tomto musí kupující prodávajícího neprodleně informovat.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. V případě, že kupující zjistí, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně a poté i telefonicky oznámit prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo na elektronickou adresu info@zoodum.cz a na tel.č. 773417333

6.6. 

a) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady - reklamovat zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

b) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny - Zdětín 10, Zdětín, 79843, PSČ: 79802, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání

c) Uplatňuje-li kupující práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující nebude poskytovat prodávajícímu součinnost, tj. dodání všech podkladů pro posouzení reklamace, neběží prodávajícímu lhůta pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovena zákonem.

d) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Zdětín 10, Zdětín, 79843.
Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

e) Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu do 30 dnů nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána.

f) Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám

g)Reklamační formulář ke stažení: ZDE

6.7. Prodávající prohlašuje, že rozměry uvedené u psí boudy jsou dány přímo od výrobců, a v důsledku výrobního procesu se mohou v některých případech lišit o 2 cm. Prodávající dále prohlašuje, že rozdíl v odstínu dřeva se může v reálném provedení lišit o jeden až dva stupně od fotografie, což může být způsobeno např. odlišným zobrazením monitoru kupujícího. Takový rozdíl odstínu není důvodem k reklamaci. Fotografie produktů jsou pouze ilustrační. Barvy se řídí vzorníkem barev Balakryl.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

a)požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Prodávající sděluje, že je jako zpracovatel osobních údajů registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Číslo registrace prodávajícího je : 00068251 / 001

 

9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a ceník dopravy a výnosu zboží.

9.5. Prodávajícího lze kontaktovat na elektronické adrese info@zoodum.cz; na telefonním čísle +420 773417333 či prostřednictvím pošty na adrese Best Corn s.r.o., Zdětín 10, Zdětín, 79843.

9.6. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zoodum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.7. Termín dodání zboží je do 6 pracovních dnů. Přesný den, kdy bude zboží doručeno na Vaši adresu Vám sdělíme na Váš email, popř. telefon, uvedený v objednávce ihned jak bude objednávka vyřízena. Přepravce bude mít k dispozici Vaše telefonní číslo pro případ nezastižení na dané adrese.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

9.8. Zoodum.cz  si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

 

Ve Zdětíně   dne 31.1.2019